TÜZÜK

TÜZÜK

K I Z I L C A B Ö L Ü K’ L Ü L E R

KORUMA, DAYANIŞMA, KÜLTÜR, ÇEVRE VE EĞİTİM V A K F I  TÜZÜĞÜ

BAŞLANGIÇ:

Bu vakfın senedinin altında adları ve adreslerin yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu’nun Hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI:

MADDE 1

Vakfın adı “KIZILCABÖLÜK’LÜLER DAYANIŞMA KÜLTÜR ÇEVRE VE EĞİTİM VAKFI” dır. Kısaca “Kızılcabölük’lüler Vakfı” olarak kullanılacaktır.

İş bu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:

MADDE 2

Vakfın merkezi DENİZLİ ‘dir.

Adresi: Atatürk Bulvarı Yücebağ Mahallesi 837 Sokak No:5 Kat:2/4 DENİZLİ dir.

Vakıf, yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN AMACI:

MADDE 3

Kızılcabölük’ü, hemşehrilerimizin ihtiyaçları, çağın gerektirdikleri ve bize emanet bırakanların vasiyetlerini göz önüne alarak öncelikle korumak, bakımını sağlamak, güzel-leştirmek, huzur güven ve sıhhat içinde yaşanan bir yerleşim birimi olması için gerekli çalışmaları yapmak, ülke genelinde örnek olmasını sağlamak.

Kızılcabölük’lü hemşehrilerimiz ve Kızılcabölük’lü kabul ettiğimiz dostlarımızla bir potada eriyerek her türlü kaygıdan uzak, birlik, beraberlik ve hoşgörü ortamını sağlayabilmek. Her türlü mutluluğu birlikte yaşadığımız gibi, her türlü sıkıntıyı da birlikte göğüs gerebilmek. İnsanlarımızın eğitim ve öğretim sağlık, folklor, eğlenme ve dinlenme konularında yararlanacakları girişimlerde bulunmak; sosyal dayanışmayı öngören yardımlar yapmak.

Vakfımızda üyelik müessesesi oluşturarak hazırlanacak bilgi formlarını doldurtup hemşehri bilgi kütüğü oluşturmak. Böylelikle onlarla irtibat sağlamak, faaliyetler konusunda bilgi sahibi etmek, görüşlerini almak, ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek, koordinasyonu sağlamak. Vakfımıza kazandırmaya çalışacağımız ekonomik kolaylıkları, verilecek olan üyelik kartı ile vakıf üyelerimizin istifadesine sunmak.

Yönetim Kurulunun uygun gördüğü ana hizmet konularında belli bir bilgi birikimi, tecrübe, kariyer ve otorite sahibi olmuş kişiler; öncelikle üyelerimizden ve fahri üyelerimizden tespit edilerek (gerekli olur ise) istişare ve icra komiteleri oluşturmak. Böylelikle konusunda uzman kişilerin masa başında strateji tespit etmelerini sağlamak. Hizmetlerde uygun zaman, uygun mekan, uygun araç ve uygun ekipleri kullanarak asgari imkanlarla azami faydayı sağlamayı çalışmak.

Azami gayret göstererek, asıl Rıza Sahibi’nin rızasını birlikte kazanma gayretlerimize büyük katkılar sağlamayı ümit ve temenni ediyoruz.

SAĞLIK

Beldemizde görev yapan sağlık personelinin daha kaliteli hizmet verebilmesi için;

a.) Lojman yapımı için girişim ve katkılarda bulunmak.

b.) Yeni bilgiler edinilmesini ve sağlık alanındaki hızla gelişen bilgilerden kazandırılmasını temin için hizmet içi eğitimleri teşvik etmek ve desteklemek.

c.) Sağlık personeli ile vakıf olarak sürekli temas halinde bulunarak sorunları tespit edip, üst makamlarca çözülmesi için çaba göstermek, ayrıca personelin daha büyük şevkle çalışmasını ve bölge halkıyla kaynaşmasını sağlamak, moral gezi ve toplantıları düzenlemek.

Kullanılmayan ilaçların değerlendirilmesi için bir “İlaç Değerlendirme Birimi” oluş-turmak ve sağlık bilimiyle uğraşan bir ekiple ilaçları elden geçirmek ve kullanıma sunmak.

Beldemizden yetişmiş sağlık personeli arasında dayanışmayı arttırıcı ve beldemizle bağlarının kopmasına engel olacak girişimlerde bulunmak. Bu amaçla belirli aralıklarla uygun mekanlarda toplantılar düzenlemek,vakıf çalışmalarına katılmalarını teşvik etmek.

Hemşehrilerimizden hasta olanları hastanelerde bir heyet olarak ziyaret etmek, onlara moral aşılayıcı hediyeler vermek ve yalnızlık duygularını yok edecek şekilde sahip çıkmak.

Bu amaçla “Ziyaret Komiteleri” kurmak ve hastaları tespit etmek için istihbarat yapmak.

Beldemizde maddi imkanları yeterli olmayan ailelerin çocuklarının sünnetleri için kampanyalar düzenlemek ve bu kampanyalara maddi destek sağlamak.

Hasta hemşehrilerimizin sağlıklarına kavuşabilmeleri için en uygun yolları göstermek üzere yardımcı olacak “Sağlık Danışmanları” tespit edip halkımıza duyurmak. Bu suretle yanlış yer ve kişilerde zaman ve para kaybını engellemek.

Kan teminini kolaylaştırmak için belirli gruptaki kan verebilecek hemşehrilerimizin envanterini yapmak ve kan grubu belli olmayanların testlerini yaptırmak.

Vakfın oluşturacağı organizasyonlar ile öncelikle beldemizde genel sağlık taraması yapılmasını sağlamak.

Sağlık kurumlarının katkılarıyla tarafımızca belirlenen alanda, taramaların belli periyotlarla yapılması. Bunun sonucunda rahatsızlıkları tespit edilen insanlarımızın tedavisi ile yakından ilgilenilmesi, vakfın gücü dahilinde bu tedaviye katılması ve sonuna kadar tedavinin takip edilmesini sağlamak.

Halk sağlığı, çocukların düzenli aşılanması, diş sağlığı ve diğer sağlık konularında girişimlerde bulunmak.

Sağlık kurumlarının yardımı ile belirlenen sağlık konularında bilgi, belge ve seminerler vermek.

Maddi imkanı olmayan,Kızılcabölük’lü olsun olmasın tüm insanlarımızın sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenmek ve gerekli yardımı yapmak. Sağlık amacı ile Kızılcabölük dışında da bina, donatım vb. etkinlikleri Kızılcabölük’lülerin ve yardıma muhtaç tüm insanların hizmetine sunmak.

İMAR

Cami, okul, sağlık ocağı, yurt, aşevi, spor salonu, kütüphane, çocuk ve yaşlı bakımevi ve kamu yararına olacak her türlü bina ve tesislerin yapım ve onarımını üstlenmek.

Park, yeşil alan ve orman tahsisi ve bakımını yapmak.

Beldemizdeki mevcut her türlü yeraltı ve yerüstü zenginliklerin tespiti ve bunların işletilip kullanılması için gerekli çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

Beldemizin tüm kesimlerinde elektrik bulunması ve insan hizmetine sunulması için gerekli çalışmaların, keşiflerin yapılması ve gereken mercilere arz edilmesi, gereken yardımın yapılması.

Beldemizin estetik görünümünü düzeltmek için binaların dış cephelerinin boyanması, kireçlenmesi, temizlenmesi, yolların bakım ve onarımının yapılması. Beldenin ihtiyacı olan yollarla ilgili çalışılması, bunların sonucunun gerekli mercilere intikal ettirilmesi.

Ekolojik dengeleri sarsan her türlü kirliliğin önlenebilmesi için gereken çalışmanın yapılması.

Sonuçta beldemizi her yönden mükemmel hale getirebilmek ve insanımızın ihtiyacı olan tüm hizmet kurumlarının oluşturulabilmesi için gerekli yardımı yapmak. Bunları yaparken de maddi ve manevi değeri olan her türlü yapı ve nesneyi korumak.

EĞİTİM

Vakfımız; Demokratik ve Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün İlkelerine bağlı kalarak;

a- Kimsesizliği ve parasızlığı nedeniyle, kendi başına okuma olanağı bulunmayan ahlaklı ve çalışkan öğrencilerin okumalarına yardımcı olmak.

b- Öğrencilere ve eğiticilere yurtiçi ve yurtdışı burs, maddi yardım ve yurt sağlamak.

c- M.E.B’ nın eğitim ve öğretim hizmetlerine ayni ve nakdi yardımda bulunmak, 625 sayılı yasaya bağlı eğitim tesisleri kurmak ve işletmek.

d- Başarılı öğretmen ve öğrencileri teşvik etmek.

e- Vakfın amacına uygun faaliyet yapan diğer kuruluşlarla birlikte çalışma yapmak.

f- Ülkemizin ve halkımızın özellikle hemşehrilerimizin, sosyal ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak.

g- Çağdaş eğitim yöntemlerinin araştırılması, uygulanması ve yaygınlaştırılması için çalışmak.

h- Kurslar düzenlemek, dersane açmak, kurulmuş olanlara ortak olmak, seminer düzenlemek.

ı- Vakfın üye tabanının yaygınlaşmasını sağlamak için, topluma verdiği hizmetlerde vakıf üyelerine yararlanma kolaylığı ve maddi kolaylık sağlamak.

k- Sportif faaliyetlere destek vermek, kurslar açmak, bu yönde sosyal tesisler kurup işletilmesini sağlamak.

EKONOMİ

Belde ekonomisine olumlu katkılarda bulunacak yatırımların arttırılması için çaba göstermek.

Küçük sanayi ve organize sanayi bölgesi kurulması için çalışmak.

Tekstil alanında çağa ayak uydurabilmek için teknoloji transferi yapmak.

Tekstil fuarlarının takibi ve iştiraki ile ilgili çalışmalar yapmak.

Tekstil ürünlerinin pazarlanması, ihracı konusunda çalışmalar yapmak.

Beldemize ait ürünlerin patentinin alınması.

Beldemizin tarım alanında da gelişebilmesi için gerekli toprak etütlerinin yapılması ve belde toprağından ne şekilde faydalanılabileceğinin öğrenilmesi ve bunların çiftçiye anlatılması.

Kızılcabölük ovasının sulanması ile ilgili çalışmaların yapılması, gerekli su kaynağının bulunup DSİ ile iş birliğine gidilip bunların dağıtılması.

Tarımsal kalkınma kooperatifinin güçlendirilmesi.

Hayvancılığın gelişebilmesi için gerekli bilgilerin temini ve bu konuda çalışmaların yapılması.

Kızılcabölük’ün tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması.

Beldemiz insanına yeni iş imkanları sağlamak.

SOSYAL ETKİNLİKLER

Belde ve belde dışında, belde insanına hizmet sunacak, eğitim, spor, dinlenme ve eğlence tesislerinin açılması, işletilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, var olanların iyileştirilmesine yardımcı olmak.

Belde insanları için çalışan örnek insanlara, armağan ve ödüller vermek, çabalarını ve ürünlerini tanıtmak.

Örmek kişiliklerin, yeni kuşaklar tarafından benimsenmesini sağlamak.

İhtiyaç duyanlara doğum, ölüm, düğün, kaza ve hastalık yardımı yapmak.

Beldede var olan imece kavramını araştırıp geliştirmek.

KÜLTÜR

Beldenin ve belde halkının tarihi gelişimini araştırıp bunu kitapçık haline getirmek

Bölgemizdeki tarihi önemi haiz eserlerin korunmasına ilişkin çalışmalar yapmak.

Belde halkının sosyal ve kültürel gelişmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak.

Belde ve belde halkı ile ilgili folklorik araştırmalar yapmak. Geçmişten gelen her türlü gelenek ve göreneklerin yaşatılmasına ilişkin çalışmalar yapmak.

Belde insanını tanıtan kitap, dokuma, elişi vb. fuar ve sergiler düzenlemek.

TURİZM

Beldemize ait turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve bunların gereken yerlerle yapılacak işbirliği ile ziyarete ve kullanıma açılmasını sağlamak.

Bu konuda projeler hazırlayıp ilgili mercilere ulaştırmak.

Yapılan ve yapılmakta olan işlerin takibini yapmak.

Beldeye ait özel giysileri, dokumaları, yemekleri, gelenek ve görenekleri ortaya çıkarıp sergilemek ve bunları yazılı dokümanlar olarak halkın hizmetine sunmak.

Turistik değere sahip yerlerin tarihi ile ilgili dokümanlar oluşturmak ve bunu bir kitapçık haline getirmek.

Turistik yerlerin korunması, özelliğinin kaybettirilmemesi, bu gibi yerlerin yanlış amaçlar için kullanılmaması için özen göstermek. Turizm ve turist hakkında seminerler vermek.

ZIRAİ FAALİYET

Tarım arazilerimizin verimini artırmak için sulama suyu temini.

Yeraltı sulama projesinin bir an önce hayata geçirilmesi için gerekli finansmanın sağlanması, yeraltı sulamasına ilave olarak yerüstü sulama projesi için gölet çalışmalarına hız verilmesi.

Bilinçli ziraat yapılması için çiftçi eğitimine önem verilmesi seminerler tertip edilmesine yardımcı olunması.

Kaliteli tohum temini, bilinçli gübre kullanımı için toprak etütleri, zirai krediler hakkında bilgilendirme, münferit sulama projelerine sulama suyu temini için yardımcı olunması.

Kızılcabölük çevre envanteri hazırlanması. Bu envanterler kitabında yer bulduru haritası, iklim, jeoloji, hidrojeoloji, depremsellik, sanayi,vb. karakteristiklerin belirtilmesi.

Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının tespitine, korunması ve kirlenmesinin önlenmesine teknik açıdan yardımcı olunması.

Mahalle çeşmelerine su sağlayan kaynakların bakımı ve onarımına yardımcı olunması.

ÇEVRE KORUMA VE GÜZELLEŞTİRME

Vakfın oluşturacağı organizasyonlar ile (yurtiçi ve yurtdışı) çevre sorunlarının tespiti, önerileri, korunması; ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılması. Ormancılık ve özel ağaçlandırmanın halkta bilinçlendirilmesi ve vakıf özel ormanlarının kurulması.

Kızılcabölük çevresinin korunması ve güzelleştirilmesi için dinlenme yeri, tabiatı koruma alanı ve milli park hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili kamu kuruluşlarına öneri getirip, bu tip sahaların tesis edilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi. Milli park ve benzeri sahaların haritalarının vb. teknik işlemlerinin yaptırılması. Turizm alanlarının düzenlenmesi ve turizm yol güzergahlarının etüt ve planlarının yaptırılması.

Çevre sorunları konusunda araştırmalar yapılması, üniversite ve kamu kuruluşları ile eğitim projesi hazırlanması, uluslararası çevre seminerlerine iştirak edilmesi ve çevre gezileri tertip edilmesinin sağlanması.

HALKLA İLİŞKİLER ETKİNLİKLERİ

Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, bülten, video kaseti, bilgisayar programı, film, dergi, gazete, katalog ve kitap yayınlamak.

Konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, sergi, panayır, şenlikler, yarışmalar, festivaller ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

Halkla ilişkileri kolaylaştıracak her türlü teknolojiden faydalanmak.

UYGULAMA VE GELİR ETKİNLERİ

Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik iktisadi işletmeler, ortaklıklar, kooperatifler ve şirketler kurmak.

Gerekli girişimlerde bulunarak her türlü sigortacılık faaliyetlerinde bulunmak, acentelik, mümessillik vb. yetkileri vakıf olarak sahip olmak.

DİĞER ETKİNLİKLER

Beldemizin ve belde halkının sağlık, huzur, güven, mutluluk ve diğer özelliklerini tehlikeye düşüren her türlü oluşum ve girişimleri önlemek.

Amaç ve hizmet konularının gerektirdiği işlem ve çalışmaları yapmak.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR:

MADDE 4

Amacına ulaşmak için vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına, bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarf’a, vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulü veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırıma kullanmaya; Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya; yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bir cümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponlar almaya satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa; Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğe uygun olarak Vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacını harcayacağı gelirlerini artırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa,

Gayrimenkulleri intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya,

Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malları rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule;

Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye ve sair teminat iraesine;

Amacına uygun şartlı bağışları kabule;

Velhasıl, vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Türk Medeni Kanunu’nun 46.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Ancak; Vakıf, bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı Kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

MADDE 5

Vakfın kuruluş mal varlığı, kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 3.508.000.000 TL. sıdır. (üçmilyarbeşyüzsekizmilyon) Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

VAKFIN ORGANLARI:

MADDE 6

A.) Kurucular Kurulu

B.) Yönetim Kurulu

C.) Denetim Kurulu

D.) Vakıf Genel Müdürlüğü

KURUCULAR KURULU :

MADDE 7

Kurucular kurulu şu şekilde teşekkül eder.

a.) Ekli listedeki kuruluşlar

b.) Ekli listedeki gerçek kişiler

c.) Vakıf kurulduktan sonra, Kurucular Kurulu üyeliğine kabul edilenler.

d.) Denizli Valiliği makam olarak kurucular kurulu üyesidir. Söz konusu makamdaki vazifesi biten kişinin kurucular kurulu üyeliği vazifesinin bitimiyle birlikte otomatik olarak düşecektir.

e.) Tavas Kaymakamlığı ve Kızılcabölük ilçe olursa Mülki Amir (Kaymakam) makam olarak kurucular kurulu üyesidir. Söz konusu makamdaki vazifesi biten kişinin kurucular kurulu üyeliği vazifesinin bitimiyle birlikte otomatik olarak düşecektir.

f.) Kızılcabölük Belediye Başkanı makam olarak kurucular kurulu üyesidir. Söz konusu makamdaki vazifesi biten kişinin kurucular kurulu üyeliği, vazifenin bitimiyle birlikte otomatik olarak düşecektir.

g.) Kızılcabölük’teki hali hazır mahalle muhtarları ve daha sonra kurulacak olan mahalle muhtarları makam olarak kurucular kurulu üyesidir. Söz konusu makamdaki vazifesi biten kişinin kurucular kurulu üyeliği, vazifenin bitimiyle birlikte otomatik olarak düşecektir.

KURUCULAR KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ:

MADDE 8

Kurucular Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a.) Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yenilerini seçmek.

b.) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider hesaplarını incelemek ve yönetim kurulunu ibra etmek.

c.) Yönetim Kurulunu tarafından Kurucular Kurulu üyeliğine teklif edilenlerin üyeliğe kabul edilip-edilmeyeceğine karar vermek.

d.) Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak.

e.) Denetleme kurulunu seçmek.

KURUCULAR KURULUNUN TOPLANMASI:

MADDE 9

Kurucular Kurulu 2 yılda bir Mart ayı içinde toplanır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Kurucular Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Kurucular Kurulu, üyelerinden en az yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Birinci toplantıda yarıdan fazla üyenin bulunması sağlanmamış ise, en az 1 hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda bu nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi, birinci toplantıya ait ve üyelere gönderilecek yazıda belirtilir.

KARARLAR:

MADDE 10

Kurucular Kurulunca bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, iki Divan Katibi seçilir. Katipler görüşülen hususları tespit ederler. Alınan kararlar zapta geçirilir ve altları Başkanlık Divanı ve üyeler tarafından imzalanır. Kurucular Kurulunda kararlar, mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Kurucular Kurulunun toplantısına gelemeyecek üye yerine vekil gönderebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

YÖNETİM KURULU:

MADDE 11

Yönetim Kurulu, kurucular kurulu tarafından iki yıl için seçilecek 11 üyeden meydana gelir. Yönetim Kurulu üyeleri, kurucular kurulu üyeleri arasından seçilebileceği gibi dışardan da seçilebilir. Ayrıca 3 yedek üye seçilir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TEMSİL

MADDE 12

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında bir başkan ile bir ikinci başkan seçer. Yönetim Kurulu Başkanı vakfı temsil eder. İkinci başkan, başkan bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulunun toplantılarına başkanlık eder. Gerekirse ikinci başkana Yönetim Kurulu tarafından temsil yetkisi verilebilir.

Yönetim Kurulu ikinci başkana veya Vakıf Genel Müdürüne vakıf adına tasarruf yapma yetkisi verebilir.

TOPLANTI VE KARARLAR:

MADDE 13

Vakıf Yönetim Kurulu ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, ikinci başkanla bir üyenin müşterek çağrısı üzerine de toplanabilir. Toplantılara Yönetim Kurulunca kabul edilen bir özürü olmaksızın üst üste dört defa katılmayan üyeler, Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır, yerlerine yedek üye alınır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar, noterden tasdikli yönetim kurulu karar defterine geçirilir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından altları imzalanır.

Yönetim Kurulunca toplantı olmadığı zamanlarda vakıf işleri ile ilgili kararlar alıp yürütmek üzere, Yönetim Kurulunca Vakıf Genel Müdürüne yetki verilebilir. Genel Müdürün hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği yönetim kurulunca tespit edilir.

GÖREV VE YETKİLER:

MADDE 14

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a.) Vakıf gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirleri almak,

b.) Vakfın çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek,

c.) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasarruf etmek ve süratle iktisap olunan emvalin vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak,

d.) Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için, vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek,

e.) Vakıf işlerinde çalıştırılacak vakıf genel müdürü ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tespit etmek lüzum görülen hallerde bunların vakıfla ilişkisini kesmek, (Bu personelin görev, yetki ve sorumlulukları yönetim kurulunca hazırlanacak bir talimatla belirtilir.)

f.) Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini ve faaliyet raporlarını hazırlamak,

g.) Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya defterini tutmak,

h.) Kurucular Kuruluna hesap vermek,

i.) Vakıf senedinde yapılacak değişiklerinin hazırlığını yapıp Kurucular Kuruluna sunmak,

k.) Kurucular Kurulunun karar ve temennilerinden mümkün olanlarını yerine getirmek,

l.)Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan lüzumlu gördüklerinin üyeliklerini Kurucular Kuruluna teklif etmek, (Yönetim Kurulunca bu gibilere madalya ve belge de verilebilir.)

m.) Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek.

o.) Bankalarda yapılacak olan her türlü hesap açma ve kapatma, para çekme vb. işlemler üyelerinden en az iki kişiye devredilecektir.

VEKİL TAYİNİ:

MADDE 15

Yönetim Kurulu gerektiğinde vakfa ait bir veya bir çok işin görüşülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışarıdan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

DENETİM KURULU:

MADDE 16

Denetim Kurulu, Kurucular Kurulu adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, kurucular kurulunun kendi içinden veya dışardan iki yıl için seçeceği üç kişiden oluşur, ayrıca iki yedek denetçi seçilir.

Süresi biten denetçi veya yedekleri yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine yedek denetçiler alınır. Denetim Kurulu vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor, Kurucular Kurulu toplantısından en geç on beş gün önce Kurucular Kurulu üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.

YEDEK AKÇE:

MADDE17

Vakfın bir çalışma dönemi sonunda elde edilen gelirlerinden yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın % 5’i oranında yedek akçe ayrılır.

Vakfın yıllık gelirleri, yönetim giderleri ile vakfa bağlı iktisadi işletmelerin zararlarını karşılayamayacak durumda olursa Yönetim Kurulu kararı ile harcama yedek akçe hesabından karşılanır.

Yedek akçe karşılıkları hesaben değil, aktifte en iyi biçimde nemalanacak menkul kıymetler karşılığında tutulur.

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

MADDE 18

Vakıf organlarından biri de Vakıf Genel Müdürlüğüdür. Vakıf Genel Müdürü, Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışardan Yönetim Kurulunca tayin edilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulunca verilen kararları uygular ve Yönetim Kurulunca verilen diğer işleri yürütür. Yönetim Kurulunca ihtiyaca göre yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve diğer personel görevlendirilebilir.

VAKIF ONURSAL BAŞKANLIĞI:

MADDE 19

Vakfımızda onursal başkanlık müessesesi oluşturulacaktır. Kuruluşta en yüksek miktar ile kurucu üyeliğe katılan hemşehrimiz kuruluşun yapıldığı takvim yılının sonuna kadar Onursal Başkan olacaktır. Yeni onursal başkanlık ise önceki dönemde en fazla bağış yapan hemşehrimize geçecektir. Bu müesseseye ait prensipler Yönetim Kurulunca tespit edilecektir.

VAKIF ÜYELİĞİ :

MADDE 20

Yakın veya uzaktaki hemşehrilerimizle irtibatı sağlayıp ihtiyaç sahiplerini tespit edebilmek ve ekonomik faydalar sağlayabilmek için üyelik müessesesi oluşturulacaktır.

Üyelik şekil ve esasları Yönetim Kurulunca oluşturulur.

VAKFA KİMLER ÜYE OLABİLİR :

MADDE 21

Kızılcabölük’lü ve Kızılcabölük’lü kabul ettiğimiz, 18 yaşını ikmal etmiş kişiler vakfa üye olabilirler.

Ayrıca Yönetimin Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve yönetim kurulunun kararı ile bir resmi makamı işgal eden kişilere de fahri üye olma hakkı tanınabilir.

VAKFA ÜYE OLMANIN ŞARTLARI:

MADDE 22

Vakfa üye olmak isteyenler tarafından, şekil ve esasları yönetmelikle tespit edilecek vakfa giriş dilekçe ve formunun imzalanıp Vakıf Yönetimin Kuruluna verilmesinden itibaren Yönetim Kurulunca en geç bir ay içerisinde verilecek üyeliğe kabul kararı kendilerine tebliğini takip eden ilk ay başında giriş ödentisini ödemeleri şartıyla kesinleşir ve bu tarihten üyelik hak ve yükümlülüğü başlar. Bu durum ilgilinin beyan ettiği adresine yazı ile tebliğ edilir. Tebliği

takip eden ilk ay başından itibaren de ödenti yükümlülüğü başlar.

VAKFA ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

MADDE 23

a.) Üyenin istifası veya ölümü,

b.) Üyelik ödentisini geçerli mazereti olmaksızın üst üste iki dönem ödememesi,

c.) Olumsuz davranışları ile vakfımıza ekonomik kolaylık sağlayan kuruluşları mağdur ve dolayısıyla vakfımızı mahcup eden üyelerin üyelikleri sona erer.

VAKFA ÜYELİĞİ SONA ERENLERİN VAKFA BORÇLARI :

MADDE 24

Her ne şekilde olursa olsun vakıftaki üyeliği sona erenlerin vakfa olan tüm borçları

muacceliyet kesbeder. Borç miktarı, varsa vakıftaki alacaklarından mahsup edilir.

VAKIF İSTİŞARE KOMİTELERİ:

MADDE 25

Yönetim Kurulu “zorunlu hallerde“, uygun gördüğü yerlerde, üyelerinden istişare ve icra komiteleri oluşturulabilir. Bu komitelerden komite olarak istifade edebileceği gibi tek tek de yazılı görüş alınmak suretiyle istifade edebilirler.

Vakıf genel amaçlarından olan birlik, beraberlik, hoşgörü ve katlanabilme ortamının sağlanmasında, komitelerin oluşturulup, medeni tartışma ortamına başlanması suretiyle, toplumsal ahlak değerinin yükseleceği göz ardı edilmeyecek bir gerçektir.

Böylelikle yönetim kurulu yapacağı faaliyetlerinde hemşehrileri ile asgari müştereklerde birleşme imkanı bulacaktır.

Temellerin sağlam atılması, faaliyetlerde eleştiri ve özellikle risk unsurunun en aza indirilmesi, ayrıca yönetim kuruluna da öneri, tavsiye ve fikirleriyle yapacağı katkılar göz önüne alınarak Yönetim Kurulu İstişare Komitesi kurulması konusunun Yönetim Kurulunca değerlen-dirilmesi uygun görülmüştür. Bu komitenin oluşması, üyelerin seçilmesi, sorumluluk ve çalışma prensipleri yönetim kurulunca tespit edilir.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

MADDE 26

Vakıf yönetimince; yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin % 20’ si idare masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan % 80’ i ise vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır.

Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde en az % 10 kapasite, yetenekli, ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az

% 10 ’u maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilecektir.

Gerekli şartlar oluştuğunda, vergi muafiyetinden yararlanmak için Yönetim Kurulu tarafından çalışmalar yapılacaktır.

VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI:

MADDE 27

Vakfın Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna seçilenlerin ifa edecekleri hizmetler fahri olacaktır. Ancak vakıf için yapacakları seyahat ve masrafları vakıfça karşılanacaktır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 28

Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 29

Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu, 903 Sayılı Kanun ve Vakıflar Hakkında ki Tüzük hükümleri uygulanır.

VAKFIN SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK:

MADDE 30

Vakfın senedi ihtiyaca göre değiştirilebilinir. Bunun için Yönetim Kurulunun teklifi ve Kurucular Kurulunun kararı şarttır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

MADDE 31

Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde feshe Yönetim Kurulunun teklifi ile Kurucular Kurulu karar verir.

Feshi halinde vakfa ait mallar aynı amaca yönelik diğer bir vakfa veya bir resmi kuruma devredilebilir.

MADDE 32

VAKFEDENLER olarak bu vakıf resmi senedi içeriğinde kuracağımız KIZILCABÖLÜK’LÜLER KORUMA DAYANIŞMA KÜLTÜR ÇEVRE VE EĞİTİM VAKFI ‘nın kurulmasında ve hizmetlerinde rızasını talep ettiğimiz; ’GÖNÜLLER SULTANI’ na niyaz ederiz.

Vakfın oluşmasında temel teşkil eden Gönül Erlerine Kızılcabölük’lüler Derneği ve Başkanı ERTAN GÜRGÜN beyefendiye, resmi senedi hazırlayan Hayriye MERÇ’E, düzenleme onama işlemlerini yapan Noterliğe, tescil kararını veren yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinin emek ve çabaları geçen yetkililerine ve Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine, ileride görev alacak, yaşatacak ve destekleyecek hayırseverlere şükranlarımızı sunarız.

GEÇİCİ MADDE 1

KIZILCABÖLÜK’LÜLER KORUMA DAYANIŞMA KÜLTÜR ÇEVRE VE EĞİTİM VAKFI’nın ilk geçici Yönetim Kurulu aşağıda isimleri bulunan kişilerden oluşmuştur.

1)Abdul Kadir USLU (Başkan )

2)Ertan GÜRGÜN (Başkan Yrd.)

3)Yrd.Doc.Dr.Muharrem ÖK (üye )

4)Tahir YENİÇERİ (üye )

5)Mehmet Fevzi YENİÇERİ (üye )

6)Av.Süleyman ÜZELCE (üye )

7)Mustafa Kemal BOYACIOĞLU (üye )

8)Hasan ATMACAOĞLU (üye )

9)Mustafa AYKUTLU (üye )

10)Mehmet TEĞİZ (üye )

11)Or.Müh.Fikret Çuvaç (üye )

Yedekler:

1)Kim.Müh.Bayram ÇIRALI

2)Mak.Müh.Emin ÖK

3)Orhan VAROLAN

Geçici Yönetim Kurulu vakfın tescil tarihinden en geç 6 ay içerisinde Kurucular Kurulunu toplantıya çağırmakla yükümlü olup bu süre içinde senetle belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

GEÇİCİ DENETLEME KURULU:

GEÇİCİ MADDE 2

1)Yrd.Doc.Dr.HASAN ERÇELEBİ

2)RAMAZAN NAZA

3)Av.ERHAN BİÇERMEN

Yedekler:

1)RAMAZAN ŞENLİKÇİ

2)Av.EMİN CAN AKÇAKAYA

GEÇİCİ MADDE 3

Bu vakfın tescili için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere “TAHİR YENİÇERİ VE HASAN ATMACAOĞLU”münferinden yetkili kılınmıştır.