BURS YÖNERGESİ

BURS YÖNERGESİ

KIZILCABÖLÜKLÜLER VAKFI BURS YÖNERGESİ

Amaç
Madde 1. Bu yönergenin amacı Vakıf Resmi Senedi Madde 3 gereğince öğrencilere verilecek bursun esas ve şartlarını belirlemektir.

Madde 2. Bu yönerge yurt içinde yükseköğrenim yapan kuruluşlarda okuyan veya bu kuruluşlara girme hakkını elde etmiş bulunan ve öğrenime kendisinin veya ailesinin imkanlarıyla devam edemeyen öğrencilere eğitim giderlerinin tamamen veya kısmen karşılanmak üzere Vakıfca verilecek burslar ve bursların ödenmesi ile ilgili usul ve işlemleri düzenler.

Tanımlar
Madde 3. Bu yönergede geçen;
Vakıf deyimi ; KIZILCABÖLÜKLÜLER KORUMA DAYANIŞMA KÜLTÜR ÇEVRE VE EĞİTİM VAKFI’NI ( KISA ADI KIZILCABÖLÜKLÜLER VAKFI )
Öğrenci deyimi ; En az dört yıllık süreli yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış ve öğrenime devam eden öğrencileri ifade eder.

Nitelikler

Madde 4. Burs verilecek öğrencilerde aşağıdaki nitelikler aranır.
a) T.C. vatandaşı olmak
b) Kızılcabölüklü olmak
b1) Anne ve Babanın Kızılcabölüklü olması
b2) En az 10 yıldır Kızılcabölükte ikamet etmesi
b3) Derecelendirme yönetim kurulu tarafından yapılacaktır.
c) Yurt içinde bulunan en az dört yıl süreli yüksek öğrenim kurumuna kayıtlı ve
devam ediyor olmak (Özel üniversite ve Açık öğretim hariç)
c1) Daha önce vakfımızdan burs alıp mezun olan öğrencilerin ikinci üniversite okumaları durumunda burs talepleri kabul edilmeyecektir. Yani burslar 1 sefere mahsus verilecektir.
d) 30 yaşından büyük olmamak.
e) Askerlikle ilişkisi olmamak.
f) Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi ücretli olarak çalışmamak
g) Ekonomik durumu iyi olmayanlara ve sosyal güvencesi olmayanlara öncelik verilecektir.
h) Vakıf etkinliklerine aktif katılım sağlamak, verilen yazılı ve görsel görev ve araştırmaları yerine getirmek (Devam edenler için)

Burs Sayısı ve Miktarı

Madde 5 a. Her yıl kaç öğrenciye burs verileceği , bursun miktarı, burs için alınan taahhütlere göre tespit edilir.
5 b. Kızılcabölük için araştırma, arşiv ve kayıt işleri yapacak, gelecek kuşaklara belge niteliği sayılabilecek, Basın, Gazetecilik, Radyo, Tv ve İletişim fakültesinde eğitim gören, yönetim kurulunun uygun gördüğü en az 2 kişiye özel burs verilir.
5 c. Kızılcabölük Hanife ve Ahmet Paralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine öğrenci kayıt taleplerinin artması, bu okulda öğrenim görmesi için maddi olanakları yetersiz, gelecek vadeden, vakıf yönetim kurulu ve okul idaresinin ortaklaşa karar verip uygun gördüğü en az 10-20 kişiye burs verilebilir.
5 d. Burs verme taahhütleri ekteki evrakın tanzimi ve imzalanması ile yapılır.
5 e. Mümkün ise ödeme bir kıymetli evraka bağlanarak kesinleştirilir.

Madde 6. Burs sayısı, miktarı ve verilecek öğrenciler her yıl EKİM ayı içinde Yönetim Kurulunca tespit edilir. Burs, okulun resmi eğitim yılından fazla olamaz. Burs alacak olanların adı saklı tutulmak kaydıyla, burs taahhüdünde bulunanlar ve taahhüt miktarları Vakıf yayın organında yayımlanabilir.

Başvurma

Madde 7. Aşağıdaki belgelerle birlikte Eylül ayı içerisinde Vakıf merkezine velisi ile birlikte bizzat yapılır.
a) Burs Talep Formu
b) Yazılı olarak özgeçmişi ve aranan niteliklere uygun olduğuna ilişkin beyan
c) Sınav sonuç belgesinin fotokopisi
d) Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği
e) 2 adet vesikalık fotoğraf
f) İkametgah belgesi
g) Başarı belgesi-Not durumu ( Önceden burs alıp yenileyenler için)
h) Vicdani yükümlülük belgesi
Vakıf Yönetim Kurulu gerektiğinde ek belge isteyebilir.

Burs Tahsisi

Madde 8. Vakıf Yönetim Kurulu talepleri ve taahhütleri değerlendirerek burs tahsisini yapar. Gerektiğinde bursiyerlere ödül de verilebilir. Burs tahsisi ve ödül konusunda Yönetim Kurulu tam bir takdir hakkına sahiptir.
Ödeme

Madde 9. Burslar öğrenciye aylık ve nakit olarak ödenir. Ödemeler her yıl KASIM-HAZİRAN ayları arasında 8 ay süre ile her ayın 15’in den 30’una kadar olan süre içinde bursiyerlerin bir banka şubesinde açtırdıkları kendi hesaplarına yatırılır. Önceki yıllarda burs alıp çalışma hayatına başlayan öğrencilerin burs taahhüdünü yerine getirmediği süre içinde 1. Derecede tanıdığı tekrar burs müracaatı yaparsa burs miktarının, Hazırlık okuyacak olan öğrencilere burs miktarının, Vakfımızdan burs almaya devam eden öğrenciler mesaj veya her hangi bir yolla çağrı yapıldığında mazeret beyan etmedikleri durumda aldıkları burs miktarının, ilk başvuru yapanlar ve devam edenler içinde il dışında okuyan, tıp, mühendislik ve hukuk bölümlerindeki öğrencilere, diğer bölümlerde okuyanlara ve yine ailesinin bulunduğu ilde öğrenim gören (PAÜ-Denizli) öğrencilere verilecek burs miktarının ve Özel Üniversiteyi tam burslu kazanan öğrencilere verilecek burs miktarının yönetim kurulu tarafından belirlenmesi.

Öğrencinin Durumunun İzlenmesi

Madde 10. Bursun devamı için öğrencinin her yıl başarı göstermesi şarttır. Bu durum öğrenci tarafından her yıl belgelendirilip, şahsen Vakıf merkezine ulaştırılır.

Madde 11. Başvuru yapan öğrencilerin beyanları eğitim komisyonu ve vakıf yönetimi tarafından araştırılacak, yanlış beyanda bulunanların bursu kesilecektir.
Bursun Kesilmesi Halleri
Madde 12. Burslar aşağıda belirtilen hallerde kesilir;
a) Sınıf veya dönem tekrarı yapan
b) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf
yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren
c) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren
d) Disiplin cezası alan veya öğrenciliğe yakışmayan davranışları tespit edilen
e) Tutuklanan veya hüküm giyen
f) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan, gerçeğe aykırı belge veren
g) Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında ulaştırmayan
h) Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan
i) Vefat eden
j) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan veya herhangi bir gelir elde eden
k) Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin bursu devam
eder. Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek
burs süresi toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz.
l) Vakıf Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü sair hallerde
m)Vakfın toplantılarına katılmayan, faaliyetlerinde yer almayan
n)Yılda iki kere vakıf merkezine uğrayıp mazeret belirtmeden imza atmayanlar
o) Yurtiçi Burslusu Vicdani Yükümlülük Belgesini velisi ile birlikte imzalamayan

Burs Almaya Yeniden Hak Kazanma

Madde 13. Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır.
a) Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi
b) Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi
c) Sınıfta kalanların veya dönem tekrarı yapanların ertesi ders yılında/dönemde bir üst
sınıfa/döneme geçmesi
d) Öğretim kurumundan kaynaklanan nedenlerle zamanında sağlanamayan bilgi ve
belgelerin, bursun kesilme süresi bir dönemi aşmamak koşuluyla, Vakfa iletilmesi
Bu maddede bahsedilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması gerekli bilgi ve belgelerin Vakıf’ca alındığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olur ve geriye dönük ödeme yapılmaz.

Madde 14. Vakıf merkezinde her öğrenci için bir dosya tutulur.

Madde 15. Burs verme taahhütlerinin tahsili doğrultusunda Vakfımızın burs için kaynak sağlayabileceğinden, herhangi bir sebeple burs kaynaklarından azalma olursa Vakıf Yönetim Kuruluna sorumluluk yüklenemez. Burs tahsisi, Vakfın bursiyere karşı bir borç yüklenmesi anlamına gelmez. Gerekirse tahsil edilemeyen taahhütler yayın organında yayımlanabilir.

Madde 16. Bu yönerge Vakıf Yönetim Kurulunca yürütülür.

Madde 17. Burs Talep Formu ve Burs Vicdani Yükümlülük Belgesi olmak üzere iki ek form ilişikte mevcuttur.

Madde 18. Ödüller:
Vakfımızca düzenlenen festival ve doğa yürüyüşü başta olmak üzere her türlü vakıf faaliyetlerine ve toplantılara katılan öğrenciler günün şartlarına uygun olarak ödüllendirilecektir.

Madde 19. Bu yönerge, Vakıf Yönetim Kurulunun 22 / 08 /2016 tarih ve 62 sayılı kararı ile uygun görülüp onaylanmıştır.