2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Burs Ön Başvuruları

11137192_1749420505286474_6862033793161773537_n

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Burs Ön Başvuruları başlamıştır. Ön başvurular internet üzerinden yapılacaktır. Ön başvuruyu yapan adaylar, şahsen başvuru ve mülakat için aranacaklarından dolayı mutlaka cep numaralarını yazmaları gerekmektedir. Ön başvuruyu doldurmayan adayların ve eksik evrak getiren adayların mülakat başvurusu kabul edilmeyecektir. Burs başvurusunu Kızılcabölük’lü tüm üniversite öğrencileri yapabilir.

ÖN BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN!

Gerekli Belgeler:

 • a) Burs Talep Formu (Vakıf Merkezinden Temin Edilebilir)
 • b) Yazılı olarak özgeçmişi ve aranan niteliklere uygun olduğuna ilişkin beyan
 • c) Sınav sonuç belgesinin fotokopisi
 • d) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • e) 1 adet vesikalık fotoğraf
 • f) İkametgah belgesi
 • g) Başarı belgesi-Not durumu ( Önceden burs alıp yenileyenler için)
 • h) Vicdani yükümlülük belgesi (Vakıf Merkezinden Temin Edilebilir)
 • I) Anne-Baba Gelir Durumunu Gösteren Belge

Vakıf Yönetim Kurulu gerektiğinde ek belge isteyebilir.

BURS YÖNERGESİ

KIZILCABÖLÜKLÜLER VAKFI BURS YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1. Bu yönergenin amacı Vakıf Resmi  Senedi  Madde 3  gereğince öğrencilere verilecek bursun esas ve şartlarını belirlemektir.

Madde 2. Bu yönerge yurt içinde yükseköğrenim yapan kuruluşlarda okuyan veya bu kuruluşlara girme hakkını elde etmiş bulunan ve öğrenime kendisinin veya ailesinin imkanlarıyla devam edemeyen öğrencilere eğitim giderlerinin tamamen veya kısmen karşılanmak üzere Vakıfca verilecek burslar ve bursların ödenmesi ile ilgili usul ve işlemleri düzenler.

Tanımlar

Madde 3. Bu yönergede geçen;

Vakıf deyimi; KIZILCABÖLÜKLÜLER KORUMA DAYANIŞMA KÜLTÜR ÇEVRE VE EĞİTİM VAKFI’NI  ( KISA ADI KIZILCABÖLÜKLÜLER VAKFI )

Öğrenci deyimi ; En az dört yıllık süreli yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış ve öğrenime devam eden öğrencileri ifade eder.

Nitelikler

Madde 4. Burs verilecek öğrencilerde aşağıdaki nitelikler aranır.

 1. a) T.C. vatandaşı olmak
 2. b) Kızılcabölüklü olmak(Kızılcabölük’te ikamet eden ya da etmiş olanlara  öncelik verilecektir)
 3. c) Yurt içinde bulunan en az dört yıl süreli yüksek öğrenim kurumuna kayıtlı ve devam ediyor olmak (Özel üniversite ve Açık öğretim  hariç)
 4. d) 30 yaşından büyük olmamak.
 5. e) Askerlikle ilişkisi olmamak.
 6. f) Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi ücretli olarak çalışmamak
 7. g) Ekonomik durumu iyi olmayanlara ve sosyal güvencesi olmayanlara öncelik verilecektir.
 8. h) Vakıf etkinliklerine aktif katılım sağlamak (Devam edenler için)

Burs Sayısı ve Miktarı

Madde 5. Her yıl kaç öğrenciye burs  verileceği , bursun miktarı, burs için alınan taahhütlere göre tespit edilir. Burs verme taahhütleri ekteki evrakın tanzimi ve imzalanması ile yapılır. Mümkün ise ödeme bir kıymetli evraka bağlanarak kesinleştirilir.

Madde 6. Burs sayısı, miktarı ve verilecek öğrenciler her yıl EKİM ayı içinde Yönetim Kurulunca tespit edilir. Burs, okulun resmi eğitim yılından fazla olamaz. Burs alacak olanların adı  saklı tutulmak kaydıyla, burs taahhüdünde bulunanlar ve taahhüt miktarları Vakıf yayın organında yayımlanabilir.

Başvurma

Madde 7. Aşağıdaki belgelerle birlikte Eylül ayı içerisinde Vakıf merkezine velisi ile birlikte  bizzat yapılır.

 1. a) Burs Talep Formu
 2. b) Yazılı olarak özgeçmişi ve aranan niteliklere uygun olduğuna ilişkin beyan
 3. c) Sınav sonuç belgesinin fotokopisi
 4. d) Nüfus cüzdanı örneği
 5. e) 2 adet vesikalık fotoğraf
 6. f) İkametgah belgesi
 7. g) Başarı belgesi-Not durumu ( Önceden burs alıp yenileyenler için)
 8. h) Vicdani yükümlülük belgesi

Vakıf Yönetim Kurulu gerektiğinde ek belge isteyebilir.

Burs Tahsisi

Madde 8. Vakıf Yönetim Kurulu talepleri ve taahhütleri değerlendirerek burs tahsisini yapar. Gerektiğinde bursiyerlere ödül de verilebilir. Burs tahsisi ve ödül konusunda Yönetim Kurulu tam bir takdir hakkına sahiptir.

Ödeme

Madde 9. Burslar öğrenciye aylık ve nakit olarak ödenir. Ödemeler her yıl KASIM-HAZİRAN ayları arasında 8 ay süre ile her ayın 15’in den 30’una kadar olan süre içinde bursiyerlerin  bir banka şubesinde açtırdıkları kendi hesaplarına yatırılır.

Önceki yıllarda burs alıp çalışma hayatına başlayan öğrencilerin burs taahhüdünü yerine getirmediği süre içinde 1. Derecede tanıdığı tekrar burs müracaatı yaparsa burs miktarının, Hazırlık okuyacak olan öğrencilere burs miktarının, Vakfımızdan burs almaya devam eden öğrenciler mesaj veya her hangi bir yolla çağrı yapıldığında mazeret beyan etmedikleri durumda aldıkları burs miktarının, ilk başvuru yapanlar ve devam edenler  içinde il dışında okuyan, tıp, mühendislik ve hukuk bölümlerindeki öğrencilere, diğer bölümlerde okuyanlara  ve yine ailesinin bulunduğu ilde öğrenim gören (PAÜ-Denizli)  öğrencilere verilecek burs miktarının ve Özel Üniversiteyi  tam burslu kazanan öğrencilere verilecek burs miktarının yönetim kurulu tarafından belirlenmesi.

Öğrencinin Durumunun İzlenmesi

Madde 10. Bursun devamı için öğrencinin her yıl başarı göstermesi şarttır. Bu durum öğrenci tarafından her yıl belgelendirilip Vakıf merkezine ulaştırılır.

Madde 11. Başvuru yapan öğrencilerin beyanları eğitim komisyonu ve  vakıf yönetimi tarafından araştırılacak, yanlış beyanda bulunanların bursu kesilecektir.

Bursun Kesilmesi Halleri

Madde 12. Burslar aşağıda belirtilen hallerde kesilir;

a)Sınıf veya dönem tekrarı yapan

b)Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf  yönetiminin  onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren

c) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren
d) Disiplin cezası alan veya öğrenciliğe yakışmayan davranışları tespit edilen
e) Tutuklanan veya hüküm giyen
f) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan, gerçeğe aykırı belge veren
g) Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında ulaştırmayan
h) Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan
i) Vefat eden
j) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan veya herhangi bir gelir elde eden

k) Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin bursu devam eder. Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek burs süresi toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz.
l) Vakıf Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü sair hallerde

m)Vakfın toplantılarına katılmayan, faaliyetlerinde yer almayan

n)Yılda iki kere vakıf merkezine uğrayıp mazeret belirtmeden imza atmayanlar

o) Yurtiçi Burslusu Vicdani Yükümlülük Belgesini velisi ile birlikte imzalamayan

Burs Almaya Yeniden Hak Kazanma

Madde 13. Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır.
a) Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi
b) Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi
c) Sınıfta kalanların veya dönem tekrarı yapanların ertesi ders yılında/dönemde bir üst sınıfa/döneme geçmesi

d)Öğretim kurumundan kaynaklanan nedenlerle zamanında sağlanamayan bilgi ve belgelerin, bursun kesilme süresi bir dönemi aşmamak koşuluyla, Vakfa iletilmesi Bu maddede bahsedilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması gerekli bilgi ve belgelerin Vakıf’ca alındığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olur ve geriye dönük ödeme yapılmaz.

Madde 14. Vakıf merkezinde her öğrenci için bir dosya tutulur.

Madde 15. Burs verme taahhütlerinin tahsili doğrultusunda Vakfımızın burs için kaynak sağlayabileceğinden, herhangi bir sebeple burs kaynaklarından azalma olursa Vakıf Yönetim Kuruluna sorumluluk yüklenemez.  Burs tahsisi, Vakfın bursiyere karşı bir borç yüklenmesi anlamına gelmez. Gerekirse tahsil edilemeyen taahhütler yayın organında yayımlanabilir.

Madde 16. Bu yönerge Vakıf Yönetim Kurulunca yürütülür.

Madde 17. Burs Talep Formu ve Burs Vicdani Yükümlülük Belgesi olmak üzere iki ek form ilişikte mevcuttur.

Madde 18. Ödüller:

Vakfımızca düzenlenen festival ve doğa yürüyüşü başta olmak üzere her türlü vakıf faaliyetlerine ve toplantılara katılan öğrenciler günün şartlarına uygun olarak ödüllendirilecektir.

Madde 19. Bu yönerge, Vakıf Yönetim Kurulunun 22 / 08 /2016 tarih ve 62  sayılı kararı ile uygun görülüp onaylanmıştır.

Comments are closed.